Den återvinnande staden

Målet med det avfall som uppkommer i Allarp är att det ska vara en resurs i strävan efter att uppnå den hållbara staden med avseende på återvinning och energiförbrukning. Det viktigaste steget i avfallshantering är att förebygga att avfallet uppstår, vilket ytterst avgörs av de konsumtionsmönster som områdets invånare följer. Genom att skapa tekniska förutsättningar för att återvinna avfallet på ett hållbart sätt är förhoppningen att de boende ska inspireras till ett kritisk hållning till de varor de konsumerar, vilket i förlängningen bidrar till att hålla nere avfallet i området. Det avfall som produceras inom området tas om hand med avseende på energiåtervinning, sortering och återanvändning.

Hushållsavfall sorteras i kärl för 8 fraktioner, vilka sedan kan lämnas på en av områdets tre sorteringsstationer. Härifrån hämtas sedan hushållsavfallet för transport till Ahla återvinningscentral. Vid kraftvärmeverket i områdets östra del finns möjlighet att förbränna avfall från trädgårdar och naturskötsel, vilket producerar värme som sedan går tillbaka till husen. Vid den tekniska anläggningen planeras också utrymme för avlämning av grovsopor, vilket kan kombineras med en mindre bytesverksamhet eller loppmarknad som kan samordnas med närområdet. Loppmarknaden kan på så sätt bidra till att minska avfallsmängderna genom att återanvända produkter istället för att konsumera nya. Ytterliga möjligheter till resursåtervinning finns även i områdets organiska hushållsavfall, som skulle kunna tas om hand med hjälp av avfallskvarnar som är sammankopplade i ett slutet system som i slutänden omvandlar avfallet till biogas.

Områdets biologiska hushållsavfall kan generera drivmedel för 15 st biogasdrivna personbilar i ett år, vilket sammanfaller med behovet för den bilpool som planeras i området. Användandet av avfallskvarnar kan också göra övrigt hushållsavfall lättare att hantera, vilket dels ökar benägenheten att sopsortera och dels minskar behovet av soptransporter i området, vilket i förlängningen skapar en trivsammare gatumiljö. Även värmen från områdets spillvatten kan återvinnas, via den tekniska anläggningen. Värmen i till exempel duschvattnet som annars skulle gått till spillo skulle i så fall stanna kvar i området, vilket skulle sänka värmebehovet.